Het KAB wil kinderen en jongeren van nu hun talenten leren ontdekken en tot ontbolstering helpen brengen in een sfeerrijk klimaat en met oog voor alle noden en zorgen van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. We bieden een stevige cognitieve basis in een uitdagend leerklimaat. We willen niet enkel de zwakkere leerlingen stimuleren en ondersteunen, maar ook de sterkere leerlingen uitdagen en motiveren. Het KAB draagt daarom volgende kernwaarden uit: 

OPEN, DYNAMISCH, KRITISCH, CREATIEF en GEËNGAGEERD.

Als leerkrachten willen wij het verschil maken door de leerlingen efficiënt te ondersteunen. Uit
onderzoek blijkt dat de interactie tussen leerling en leerkracht de belangrijkste factor is van
de leerprestaties.

OPEN
Wij streven naar een harmonische verhouding tussen leerlingen met verschillende achtergronden, zowel sociaal, etnisch als cultureel. Een sociaal gemixte school biedt een toegevoegde waarde voor de pedagogische ontwikkeling van elke individuele leerling. Wij werken rond diversiteit vanuit het grondprincipe van actief pluralisme. We stellen ons open voor diverse meningen en zienswijzen, om dit te kunnen realiseren moet er sprake zijn van een goede, werkbare sociale mix. Elke leerling, die door zijn basisschool geadviseerd werd om les te volgen in de A-stroom, is welkom op onze school. In onze school wordt evaluatie voornamelijk gebruikt om leerlingen te oriënteren, niet om leerlingen die tekorten behalen, weg te selecteren.

DYNAMISCH
Wij maken optimaal gebruik van lestijden en begeleid zelfstandig leren. In de eerste graad worden de leerlingen nog continu begeleid door de leerkrachten tijdens de lestijden. Begeleid zelfstandig leren blijft eerder beperkt. Huistaken zijn in de eerste graad veelal strikt omschreven en minder groot, ze dienen vooral om de leerstof verder in te oefenen. In de tweede, en vooral in de derde graad, worden meer en meer uitgebreide huistaken gegeven. Deze lopen dan over een langere periode, zodat het aspect planning ook meespeelt.

KRITISCH
De tijd waarin het gezin als primaire en alles bepalende socialisator van jongeren fungeerde, is allang voorbij. Bovendien krijgt de school- lange tijd de secundaire socialisator- steeds meer concurrentie van de tertiaire speler: de nieuwe media, sociaalnetwerksites, … komt steeds nadrukkelijker in beeld. Als school moeten we rekening houden met deze belangrijke waardenoverbrenger en we moeten onze leerlingen leren hier kritisch mee om te gaan.

CREATIEF
Onderwijs is traditioneel een maatschappelijk geïnstutionaliseerde methodiek om het waardevolle uit de cultuurgeschiedenis en uit de actuele cultuur over te brengen. Dat versterkt de identiteit van elke lerende. Naast het inbedden in de maatschappij moet het onderwijs de talenten en toenemende aspiraties van de leerlingen ontwikkelen, wat we niet mogen reduceren tot een utilitair gegeven waarbij opbrengst voor de samenleving het ultieme en exclusieve doel vormt.

GEËNGAGEERD
Onze maatschappelijke opdracht bestaat uit een aantal doelstellingen. Terecht verwacht de maatschappij van haar onderwijs dat het minsten de maatschappelijk opgestelde minima aan competenties, kennis en vaardigheden aanleert. Alle leerlingen moeten bovendien over de gepaste attitudes beschikken om die kennis en vaardigheden in hun verdere leven zelf te ontwikkelen. 

LEREN

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM